Ulixes' voorbijvaart/en

From KCB Library Wiki
Jump to: navigation, search

French title: La navigation d'Ulysse

History

 • Cantata on a libretto by F. Mielandts, based on the Odyssey by Homer.
 • Legley probably started composing this work on 30 July 1943, the day the final round for the Prix de Rome began that year. He subsequently had 30 days to finish his cantata.[1] He obtained the second prize.

Music

 • instrumentation:
  • Ulixes (tenor)
  • Kirké (alto)
  • Siren (soprano)
  • Rower (bass)
  • choir of the Sirens (female chorus)
  • choir of the crew (male choir)
  • symphony orchestra[2]

Parts

 • I. Morgenstemming, kalme zee [Morning mood, calm sea]
  • tempo: Andante
  • time signature: 4/4
  • key: f major
   Legley Ulixes-1.jpg
 • II. Ulixes en zijn mannen nemen afscheid van het eiland van Kirké waar ze pas een makker begroeven [Ulixes and his men take leave of the island of Kirké where they recently buried a companion]
  • text incipit: Zoo breekt het leven met den dood [Thus life breaks with death]
  • tempo: Andante
  • time signature: 4/4
  • key: f major
 • III. Kirké treurt om het vertrek van Ulixes [Kirké mourns the departure of Ulixes]
  • text incipit: Helaas, ter hoogste rots gezeten [Alas, seated upon the highest rock]
  • tempo: Andante moderato
  • time signature: 2/4
  • key: d minor
 • IV. De mannen zijn verheugd terug naar huis te varen [The men are happy to sail back home]
  • text incipit: Alom is nu de zee, de zon, de wind, het water [Everywhere is now the sea, the sun, the wind, the water][3]
  • tempo: Allegro giocoso (ma non troppo vivace)
  • time signature: 2/4
  • key: d ♭ major
 • V. Vreugdekoor der mannen [Joyful chorus of the crew]
  • text incipit: Varen, varen, altijd maar varen [Sailing, sailing, nothing but sailing][4]
  • tempo: Allegro giocoso (ma non troppo vivace)
  • time signature: 2/4
  • key: e major
 • VI. Gezang der Sirenen [Song of the Sirens]
  • text incipit: Kom hier, kom hier, met zang en zwier zullen wij u verbeiden [Come here, come here, with song and grace we will worship you]
  • tempo: Andantino grazioso
  • time signature: 6/8
  • key: a ♭ major
 • VII. De mannen luisteren, verwonderd [The men listen, amazed]
  • text incipit: Een lied? Vanwaar ineens die stemmen voorzichtig ruischend om ons hoofd? [A song? Why all of a sudden those voices gently rustling around our heads?]
  • tempo: Un poco più mosso
  • time signature: 6/8
  • key: a ♭ major
 • VIII. De sirenenzang zwelt aan, en nadert [The siren song swells, and approaches]
  • text incipit: Kom hier, kom hier, van schelp en wier zullen wij u bekransen [Come here, come here, from shell and seaweed we will wreath you] [5]
  • tempo: Andantino grazioso
  • time signature: 6/8
  • key: a ♭ major
 • IX. De zee wordt woeliger! De mannen willen de stemmen volgen [The sea becomes more turbulent! The men want to follow the voices]
  • text incipit: Welaan, laat ons de kust ontdekken [Well, let us discover the coast]
  • tempo: Poco più mosso
  • time signature: 6/8
  • key: c major
 • X. Ulixes herinnert zich de raadgeving van Kirké en verzet zich [Ulixes remembers Kirké's advice and resists]
  • text incipit: Maar neen, zoo zingen de Sirenen [But no, this is how the Sirens sing]
  • tempo: Meno mosso
  • time signature: 6/8
  • key: c major
 • XI. Sololied van één Sirene [Solo Song of one Siren]
  • text incipit: Wie eens mij mocht ontwaren [Who once could discern me]
  • tempo: Moderato
  • time signature: 6/8
  • key: b ♭ major
 • XII. De storm wordt steeds dreigender [The storm becomes more and more threatening]
  • text incipit: Zie toe! [Watch out!]
  • tempo: Più vivo (allegro)
  • time signature: 6/8
  • key: c major
 • XIII. De rotsen komen in het zicht; de storm stijgt! [The rocks come into sight; the storm rises!]
  • text incipit: ...daar rijzen in de wijdte de grijze rotsen boven zee [...there rise in the distance the grey rocks above the sea][6]
  • tempo: Allegro
  • time signature: 6/8
  • key: c major
 • XIV. Ulixes vreest het ergste, en geeft vlug zijn bevelen [Ulixes fears the worst, and quickly gives his orders]
  • text incipit: Maar neen, wij zijn nog niet verloren [But no, we are not yet lost][7]
  • tempo: Poco meno vivo
  • time signature: 6/8
  • key: a minor
 • XV. Het lied der Sirene bedwelmt Ulixes meer en meer [The song of the Sirens intoxicates Ulixes more and more]
  • text incipit: Hoe dit mijn ziel nochtans doorschokt [How this shocks my soul]
  • time signature: 6/8
  • key: f ♯ major
 • XVI. Ulixes, gansch onder den toover, wil terug op de rotsen toevaren [Ulixes, all under the spell, wants to return to the rocks]
  • text incipit: Wij buigen naar uw luimen [We bow to your whims]
  • time signature: 6/8
  • key: g major
 • XVII. De Sirenenzang sterft weg, de rotsen verdwijnen uit het zicht, de zee is terug kalm [The Siren song dies away, the rocks disappear from sight, the sea is calm again]
  • text incipit: Maar ach, zoo rap roeit gij vandaan [But oh, so swiftly ye row away]
  • time signature: 6/8
  • key: g major
 • XVIII. Ulixes echter is bedroefd [Ulixes however is sad]
  • text incipit: Het liefste lied moet nu vergaan [The sweetest song must now perish]
  • tempo: Andante moderato
  • time signature: 3/4
  • key: e ♭ major
 • XIX. De zee is terug gansch kalm [The sea is calm again]
  • time signature: 2/4
  • key: e ♭ major
 • XX. De manschappen roeien gezwind vandaan, blij aan het gevaar ontsnapt te zijn [The men row swiftly away, happy to have escaped the danger]
  • text incipit: Voorbij, en van den dood gespaard [Beyond, and spared from death]
  • time signature: 2/4
  • key: e ♭ major
 • XXI. De zon kaatst over het water, Ulixes staat los tegen de mast, en tuurt naar de verten. Wat beloofden de Sirenen? Het gevaar is voorbij. Doch weemoed hapert thans aan zijn hart: voorbij, voorbij, en wat heb ik verloren? [The sun reflects on the water, Ulixes stands loose against the mast, and gazes into the distance. What did the Sirens promise? The danger is over. But melancholy now gnaws at his heart: over, over, and what have I lost?
  • text incipit: En weer beweeg ik los en vrij [And again I move loose and free]
  • tempo: Andante
  • time signature: C
  • key: e ♭ major

Sources

 • autograph: Royal Conservatory Brussels (B-Bc) (Prix de Rome)
 • autograph reduction: Royal Conservatory Brussels (B-Bc), shelf number BV-3-3997. Reduction for two pianos. This score (piano I) seems to have been used for a performance.

Notes

 1. Anonymous: Uitslag van den schiftingswedstrijd van den «Prijs van Rome» voor muziek in Het Vlaamsche Land and Gazet van Mechelen of 29 July 1943, each time p.2.
 2. Piccolo, 2 flutes, 2 oboes, English horn, 2 clarinets, bass clarinet, 2 bassoons, double bassoon, 4 horns, 3 trumpets, 3 trombones, tuba, percussion, celesta, harp and strings.
 3. The original text by Mielandts reads: Alom is nu de zee, de wind, de zon, het water [Everywhere is now the sea, the wind, the sun, the water.
 4. Original text: Varen, varen, almaar varen [the same translation].
 5. Original text: ... wier willen wij... [... seaweed we want to...].
 6. In the autograph: ruwe rotsen [rough rocks], in the original text and in the piano reduction grijze rotsen [grey rocks].
 7. Original text: ...nog zijn wij niet verloren [the same translation].