Revision history of "The music of Vic Legley/nl"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 16:41, 15 April 2016Koenraad (Talk | contribs). . (1,335 bytes) (+18). . (Created page with "Deze thematische catalogus wil een zo volledig mogelijk overzicht geven van Legley’s oeuvre en wil voor elke geïnteresseerde gratis ter beschikking staan via het internet....")
  • (cur | prev) 16:41, 15 April 2016Koenraad (Talk | contribs). . (1,317 bytes) (+65). . (Created page with "Voor de samenstelling van deze nieuwe thematische catalogus wordt verdergebouwd op twee oudere belangrijke catalogi: "Victor Legley (°1915) – Inleiding tot zijn oeuvre" (19...")
  • (cur | prev) 16:40, 15 April 2016Koenraad (Talk | contribs). . (1,252 bytes) (+12). . (Created page with "Zijn composities omvatten zowel symfonische als vocale en kamermuziek en één opera "La farce des deux nues". Zijn muziek is vrij-atonaal, houdt vast aan klassieke vormschema...")
  • (cur | prev) 16:39, 15 April 2016Koenraad (Talk | contribs). . (1,240 bytes) (+18). . (Created page with "Victor Legley was tijdens zijn leven een centrale figuur in het Belgische muziekleven. Hij had contact met vele Europese componisten, was een invloedrijk leraar aan het conser...")
  • (cur | prev) 16:39, 15 April 2016Koenraad (Talk | contribs). . (1,222 bytes) (+1,222). . (Created page with "De muziek van Victor Legley")